2019. 04. 14.

I.M.Á.D.A.T.

Személyes megtapasztalásom alapján bátran merem állítani, hogy a legfontosabb tevékenység, amit egy ember végezhet nem más, mint Isten imádata. A következőkben az I.M.Á.D.A.T. mozaikszó segítségével szeretnék hat szempontot adni a valódi imádat megéléséhez.

I – Ige

Az imádat alapja a Szentírás. Isten ugyanis az Igéjében nyilatkoztatja ki magát nekünk. A Bibliából tudjuk meg azt, hogy Isten milyen, ahogyan azt is, hogyan imádhatjuk őt. Az imádat ugyanis az Úr találmánya, és nem bízta ránk, hogy meghatározzuk, hogyan imádhatjuk őt. Neki konkrét elképzelései vannak, melyekhez nekünk kell alkalmazkodnunk, ha kapcsolatba szeretnénk kerülni Vele.

Ha imádni szeretnéd Istent, merülj el az Ő Igéjében, és engedelmeskedj annak, amit tanít általa neked.

M – Megbékélés

Imádatunk csak akkor lehet valódi, ha megbékélünk Istennel, felebarátainkkal és önmagunkkal. Az imádathoz szükséges első lépés a megtérés, vagyis az, amikor megadjuk magunkat Istennek, feladjuk az ellene vívott harcunkat, és békességre jutunk vele: „…Krisztusért kérünk tehát benneteket, béküljetek meg Istennel” (2Kor 5:20).

hirdetés

A következő lépés az, amikor embertársainkkal is békét kötünk, és rendezzük azokat a kapcsolatokat, amelyek megtörtek. Kijózanító tudni azt, hogy Isten mindaddig nem tart igényt az imádatunkra, míg felebarátainkkal meg nem békülünk (Mt 5:23-24).

Végezetül pedig meg kell békülnünk önmagunkkal is (múltunkkal, jelenünkkel, saját helyzetünkkel, külsőnkkel, temperamentumunkkal, adottságainkkal stb.). Mindaddig, amíg nem fogadjuk el önmagunkat, küzdeni fogunk, és túlságosan el leszünk foglalva magunkkal ahhoz, hogy Istent imádjuk. Amikor azonban elfogadjuk a helyzetünket, megnyílik az életünkben az út Isten imádata felé.  

Á – Áldozat

Isten imádata elképzelhetetlen lenne áldozatvállalás nélkül. Ez az áldozatvállalás pedig a kapcsolatban mindkét fél részéről megnyilvánul.

Isten áldozatot vállalt akkor, amikor Jézus Krisztusban emberré lett, hogy kereszthalála által megváltson minket a bűntől (Jn 3:16). Az Ő áldozata tette lehetővé azt, hogy egyáltalán kapcsolatba kerülhessünk Vele.

Azonban a mi részünkről is meg kell nyilvánulnia az áldozatvállalásnak. Az imádat ugyanis több annál, mint hogy dalokat éneklünk Istennek vagy Istenről. Arról szól, hogy – Jézushoz hasonlóan – lemondunk a saját életünkről. és tesszük ezt annak érdekében, hogy saját akaratunk és tetszésünk keresése helyett Neki szánjuk oda magunkat. Így ír erről Pál apostol: „Kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti ésszerű istentiszteletetek” (Róm 12:1).

D – Döntés

Személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy Isten imádata egy döntés az életünkben.

Az, hogy imádjuk-e Istent, nem függhet az aktuális hangulatunktól, érzelmeinktől vagy körülményeinktől. Ha az ideális állapotra várunk, akkor sose fogjuk Isten imádatát valójában átélni. Egyszerűen el kell döntenünk, hogy imádni akarjuk Jézust, akármilyenek is a körülményeink, akármilyen is a hangulatunk, akármit diktáljanak is az érzelmeink.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az imádatban nincs helye az érzelmeinknek. Nagyon is van. Azonban olyan ez, mint az étkezés: evés közben jön meg az étvágy. Döntsd el, hogy imádod őt, és kezdd el csinálni. Közben pedig megtapasztalod majd az ebből fakadó örömet, békét és megelégedést.

A – Alázat

Imádatunk akkor lesz kedves Istennek, ha megalázzuk magunkat előtte. Tisztán kell látnunk, hogy ki Ő: a világmindenség Teremtője, Fenntartója, Megváltója és Királya. És azzal is tisztában kell lennünk, hogy kik vagyunk mi: porszemnyi teremtmények, akik mégis bebocsátást nyertek a Király tróntermébe.

Ha túl sokat gondolunk magunkról vagy túlságosan fontosnak gondoljuk magunkat, az gátja lehet az imádatnak (Róm 12:3). Ezt a figyelmeztetést adja nekünk a Szentírás: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad” (Jak 4:6, Péld 3:34).

T – Találkozás

Végezetül: az imádat nem más, mint találkozás Istennel. Az imádat az a kapcsolat, melyben Isten közel jön hozzánk, jelenlétével ajándékoz meg minket, és Szentlelke által lakozást vesz bennünk. Ez a lehető legszorosabb közösség, amit csak megélhetünk Istennel.

És erre a találkozásra Ő maga hív bennünket: „Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem” (Jel 3:20). Így étkezett az Úr Ábrahámmal az ő személyes találkozás-történetében a Teremtés könyve 18-ik fejezetében, és így étkezik velünk is minden alkalommal, amikor a kenyér és a bor asztalához telepszünk.

Amikor ezt a bensőséges közösséget megéljük vele, az imádat elapadhatatlan forrása fakad fel szívünk és lelkünk legmélyéből, és megértjük, hogy erre lettünk megteremtve.

Sok egyéb oldalról közelíthetnénk még meg Isten imádatát. A fenti hat szempont csupán ízelítő kívánt lenni.

Számodra mit jelent Istent imádni?

Tóth-Simon Károly

Fotó: Bible.com

 

Blog Tóth-Simon Károly
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás