2023. 09. 25.

„Az asszony engedelmeskedjék férjének” – hogyan kell értelmeznünk Pál apostol ezen sorát?

„Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak” – olvassuk Pál apostol Efezusiaknak írt levelében. A Biblia talán egyik legvitatottabb sora ez, amely sok nőben rossz érzéseket vált ki. Mire is gondolt itt Szent Pál, hogyan kell értelmeznünk ezeket a sorokat? Nem máshoz, mint II. János Pál pápa magyarázatához fogunk nyúlni.

II. János Pál pápa 1979 és 1984 között összesen 129 előadást tartott szerdai általános kihallgatásain. Tanításának középpontjában a házasság, a szexualitás és a család állt, e tanítások utólag megkapták a „test teológiája” gyűjtőnevet. A pápa elmélkedései a Szentírásra épülnek, különösen az evangéliumokra, Szent Pál leveleire, illetve a Teremtés könyvére. Christopher West amerikai szerzőnek és előadónak számos könyve megjelent már a témában, és nagy szerepe volt abban, hogy ezeket a tanításokat közérthetővé tegye. 

„II. János Pál katekézise ragyogó természetfeletti fénnyel világítja meg Isten azon tervének egészét, amelyet a kezdettől a végidőkig az emberi életnek szánt. Ez nemcsak a szexuális forradalomra, a klasszikus dualizmusra, hanem a felvilágosodásra adott válasz is. Válasz a modern racionalizmusra, és mindazokra a megcsonkított antropológiákra, amelyek a modern világot fertőzik. Röviden, a test teológiája a Katolikus Egyház egyik legkritikusabb erőfeszítése a modern időkben, segíteni a világnak tudatosabbá válni “a megtestesülés misztériumában és valóságában”, és ezáltal jobban megérteni a humánumot, az emberi élet igazi célját és jelentését” – olvassuk A test teológiája c. könyv hátoldalán.

Az alábbiakban a Test Teológiája Intézet két munkatársa, Elizabeth Busby és Christopher West fejti ki, mit tanít a Katolikus Egyház Szent Pál apostol a férfi és a nő hivatására vonatkozó sorairól.

hirdetés

Az asszony engedelmeskedjék férjének – keresztények generációi évszázadokon át úgy értelmezték ezt a bibliai szakaszt, hogy a feleségeknek azt kell tenniük, amit a férjük mond, hogy a nőnek, mielőtt bármit is tenne, engedélyt kell kérni a férjétől. A mai napig vannak olyan keresztény közösségek, ahol ezt tanítják, és vannak olyan katolikusok is, akik félreértelmezik Pál apostol mondandóját” – kezdte Elizabeth. „Mivel oly sok férfi élt vissza ezzel a bibliai verssel az évek során – akár azért, mert az Egyház azt mondta nekik, hogy megtehetik, akár azért, mert a szívükben egy eltorzult késztetésre hallgattak –, a nők elkezdtek visszavágni. Úgy gondolom, az eredeti feminista mozgalom az 1900-as évek elején abból a vágyból indult ki, hogy ne éljenek ennek az eszmének, az alávetettségi köteléknek az igája alatt. A válasz a sok férfi által elkövetett visszaélésre azonban nem az, hogy a férfiakat férfiatlanná tesszük, vagy hogy a nőket férfiassá tesszük azért, hogy erőteljes hatalommal bírjanak a férfiak felett.

A válasz az, hogy megtanítjuk a férfiakat arra, mit jelent Isten szerinti férfinak lenni, mi volt az Ő terve a férfiasságra nézve.

Ez nyújthat megoldást arra a zűrzavarra, ami az alávetettség és az engedelmes feleség gondolata körül kialakult.”

A Biblia tanulmányozásának első alapelve, hogy a Szentírást a szövegkörnyezetet figyelembe véve olvassuk – kezdi Christopher West. Nos, nem véletlen, hogy az Efeuzusiaknak írt levél 4. fejezete az 5. fejezet előtt áll. Mit olvasunk ugyanis a 4. fejezetben? „Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye.” Szent Pál itt nem tesz mást, mint hogy magának Jézusnak a tanításából merít, aki arról beszélt, hogy a szív keménysége és a bujaság megrontja a házassági kapcsolatot. Majd Pál azt mondja: „Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.” Pál apostol itt is csak ismétli Krisztus tanítását. Jézus ugyanis azt mondta; ahhoz, hogy megértsük Isten tervét a házasságról, vissza kell mennünk a teremtés kezdetéhez, azaz oda, hogy a férfi és a nő Isten hasonlatosságára és képmására lett teremtve.

Pál semmiképpen sem igazolja a férfiak bűnös uralmát a nők felett. Ez a viselkedés az eredendő bűn következménye. Ehelyett visszahív bennünket Isten, a bűn világba való belépése előtti eredeti tervéhez.

Ebben a kontextusban építi fel Szent Pál azt, amit a levele következő fejezetében mondani fog. Feltehetjük a kérdést; vajon Pálra hatással volt az a kultúra, ami körülvette? Természetesen igen. De ha azt gondoljuk, hogy Szent Pál megadta volna magát kora kultúrájának, akkor félreértelmezzük, amit mondani akar. Emlékezzünk a szövegkörnyezetre: ne gondolkodjatok többé úgy, ahogy a pogányok gondolkodnak.

Pál zseniális, mert ismeri annak a kultúrának a nyelvét, amelyet el akar élni, de mondandóját keresztény jelentéssel, forradalmi jelentéssel ruházza fel. Azt mondja Pál, hogy ti, efezusi emberek, szerettek az engedelmességről és a házasságról beszélni, de nem szabad többé úgy értelmeznetek az engedelmességet, az alárendelődést, ahogy azt a pogányok teszik. Ők a szívük keménységén és a kéjvágy romlottságán keresztül értelmezik ezeket a fogalmakat. Ha az engedelmességről, az alárendelődésről és a házasságról akarunk beszélni, akkor példának Krisztus egyház iránti szeretetét kell vennünk.

Az apostol kibontja azt a szentírási hasonlatot, hogy Krisztus a vőlegény, az Egyház pedig a menyasszony, és ezt a hasonlatot alkalmazza a férjre és a feleségre is. A legelső dolog, amit az engedelmességről mond, a következő: „legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből”. Mit jelent ez? II. János Pál pápa A test teológiájában azt mondja, hogy a Pál által leírt Krisztus iránti tisztelet nem mást jelent ebben az esetben, mint a nemek kölcsönös vonzalmának lelkileg érett formája. Én is, mint minden férfi – mondja Christopher West -, ismerem a kísértést, hogy egy nőt önző kedvtelésem tárgyaként kezeljek. De az életemben munkálkodó kegyelem által új látást kaptam, hogy meglássam Krisztus misztériumát az Ő egyházában, amely az emberi szexualitáson keresztül nyilatkozik meg.

Hadd szóljak a fiúkhoz! A női test, srácok. Miért vonzódunk annyira a női testhez? Mert a női test földi mennyországgá vált. Ha a kereszténység valóságos, és Isten valóban testet öltött egy nő méhében, akkor

a női test a Magasságos Isten lakhelyévé vált. A nő teste Isten temploma lett, ezért a nő az egyház képmása, ez az ő testének teológiája; Isten lakóhelye, menny a földön.

Mi a férfi testének teológiája?

A férfi arra van elhívva, hogy belépjen a templomba, a szentek szentjébe, ahogy a pap az Ószövetségben, aki belépett a szentek szentjébe, hogy áldozatot mutasson be.

Ezt tárja elénk Szent Pál az Efezusiaknak írt levél 5. fejezetében. A papság és a templom, Krisztus és az egyház, a férj és a feleség teológiáját fejti ki. A testünk meséli el ezt a történetet. Férj és feleség arra van meghívva, hogy alávesse magát a másiknak a test által feltárt misztérium iránti tiszteletből. A testünk egy isteni történetet mesél el. A szexuális vonzalom lelkileg érett formája – a testünkön keresztül feltáruló misztérium iránti vonzalom.

Pál kifejti azt is, hogy mit jelent ez a férj és mit jelent a feleség számára; ahogy az egyház aláveti magát Krisztusnak, úgy kell a feleségnek is alávetnie magát férjének. Az alárendelődés pedig azt jelenti, hogy a nő helyezze magát férje küldetése alá. És mi a férj küldetése? Azt olvassuk a következő sorban: férjek, szeressétek a feleségeteket! Hogyan? Ahogy Krisztus szerette az egyházat. Na és hogyan szerette Krisztus az egyházat? Úgy, hogy az életét adta érte, feláldozta magát a haláláig. Világos már, hogyan kell értenünk azt, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek? Ha a szövegkörnyezetet figyelembe véve olvassuk ezt a sort, akkor megértjük, hogy

a feleségnek hagynia kell, hogy a férje feláldozza magát érte, hogy a végsőkig szeresse őt.

Szeretném, ha nőként elképzelnéd, hogy egy olyan férfihez mész hozzá, aki inkább halna kegyetlen halált, minthogy valaha is megsértse a méltóságodat. Erre hívja Pál apostol a férfiakat az Efezusi levél 5. fejezetében. A feleségeket pedig arra, hogy engedjék meg férjüknek, hogy így szeressék őket. A Szentírás nem ellenünk van, csak helyesen kell értenünk a leírtakat. Egy olyan világban, ahol azt gondoljuk, hogy a nemek közötti kapcsolat a hatalmi harcról szól, sosem fogjuk megérteni az Efezusiaknak írt levél 5. fejezetét.

A küzdelem az, hogy megtanuljuk, hogyan kell úgy szeretni, ahogyan Isten szeret. A férjnek az a küldetése, hogy megtanulja, hogyan adja életét feleségéért. A feleségnek pedig az, hogy alávesse magát ennek a küldetésnek, hogy megtanulja, hogyan hívja elő a férfiből a legjobbat, és bízzon abban, hogy a férfi a szíve mélyén szolgálni akarja őt, szeretni akarja őt, úgy, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Ez kihívás mind a férfiak, mind a nők számára. Belemehetünk a hatalmi harcba, vitázhatunk arról, hogy ki hordja a nadrágot, de ez nem felel meg annak az emberi méltóságnak, hogy mit jelent Isten képmására alkotott nőnek és férfinak lenni. Lényeges különbség van a férfi és a nő küldetése között, és ha ezt a különbséget helyesen éljük meg, két különböző hang szólal meg, a férfi és a női hang, amelyek nem ugyanazok a szeretet kottájában. Arra hivatottak ezek a hangok, hogy egyesülve gyönyörű harmóniát hozzanak létre. Arra hivatottak, hogy a Mennyei Szeretet dalát hallassák a földön.

Összefoglalva, szent rend áll fenn a szexualitásban, és maga a hierarchia szó is azt jelenti, hogy ‘szent eredet, szent uralom’. A hierarchia ellentéte nem az egyenlőség, hanem az anarchia, a teljes káosz. A szexualitást nézve káosz uralkodik a mai világban. Teljes káosz. Hogyan állíthatjuk vissza a szent rendet? A férfiaknak tudniuk kell, hogy arra hivatottak, hogy királyok legyenek.

Arra hivatottak, hogy vezetők legyenek, és ehhez Istentől kaptak felhatalmazást. De a királyság, a vezetés szolgálatot jelent mindhalálig, mondja a Szentírás.

Ahogyan Jézus mondja: ne gondoljátok, hogy ha hatalmat kaptok, akkor jogotok van uralkodni mások felett, mint ahogy a pogányok teszik. Emlékezzünk, mit írt Szent Pál a pogányokról: „sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásokra adták magukat.” 

A férfiak a Krisztus képmása szerinti szolgáló vezetésre kaptak felhatalmazást, erre vannak meghívva. „Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Márk 10,45)

A nőnek pedig királynői szerepe van mindebben; meg kell tanulnia, mit jelent szeretve lenni egy olyan férfi által, aki tudja, hogyan kell szeretni.

Megtört és bűnös világunkban ahhoz, hogy gyönyörű elhívásunkat Isten akarata szerint betöltsük, kegyelemre és imádságra van szükségünk.

Uram, mutasd meg nekünk, mit jelent szeretni. Mutasd meg nekünk, mit jelent, hogy férfinak és nőnek teremtettél minket, mutasd meg egyenlő méltóságunkat, és az egymást kiegészítő különbségeket! Mutasd meg, hogyan éljük meg ezeket a Te akaratod szerint! Ámen.

Forrás: Theology of the Body Institue/Youtube

Fordította: Fekete Ági

 

Lelkiség
hirdetés