2020. 06. 30.

Mindannyian Isten képmásai vagyunk – Az amerikai fejlemények margójára

Nyilatkozat a társadalmi igazságosságról és az evangéliumról (Dallasi Nyilatkozat) címmel jelent meg két évvel ezelőtt egy átfogó állásfoglalás amerikai evangelikál keresztényektől. Az írás a mostani amerikai helyzetet ismerve aktuálisabb, mint valaha. 

Ma is aktuális az a 2018-as Dallasi Nyilatkozat, melyet az amerikai evangelikál világnak olyan nagy nevei szerkesztettek, mint John MacArthur, Josh Buice, Michael O’Fallon és Phil Johnson, valamint Voddie Baucham, James White, Tom Ascol, Justin Peters, Paul Washer és Joseph Pipa. 

Az Amerikában zajló tüntetések és az egyre inkább elmérgesedő rasszizmussal kapcsolatos társadalmi viták miatt úgy találtuk, érdemes szemléznünk ezeket a témákat érintő részeit a nyilatkozatnak, de az érdeklődők természetesen az egész írást megnézhetik, melyet a cikk végén linkelünk be. 

II. Istenképűség

MEGVALLJUK, hogy Isten előtt minden személy egyenlő, hiszen mindenkit a saját képmására teremtett. Az istenképűsége okán minden ember felbecsülhetetlen értékkel és méltósággal rendelkezik Isten előtt, és tiszteletet, tisztességet és védelmet érdemel. Mindenkit Isten teremtett, és mindenki Isten számára lett teremtve.

hirdetés

ELUTASÍTJUK, hogy Isten által rendelt szerepek, társadalmi-gazdasági helyzet, népcsoporthoz való tartozás, vallás, nem, vagy fizikai állapot, vagy az ember bármelyik jellemzője megfoszthatna bárkit is attól, hogy Isten képmásának hordozója legyen, vagy hozzá tehetne bármit is az istenképűségéből fakadó értékéhez.

IGEHELYEK: 1MÓZ 1:26-30; 2:18-22; 9:6; 2KOR 5:17; KOL 1:21-22

III. Igazságosság

MEGVALLJUK, hogy mivel Isten szent, igaz és igazságos, azt parancsolja azoknak, akik a képmását hordozzák, hogy ebben a világban igazságosan éljenek. Ez jelenti azt is, hogy minden ember iránt megfelelő tiszteletet tanúsítunk, és mindenkinek megadjuk, ami igazságos. Valljuk, hogy a társadalmaknak jogszabályokat kell alkotniuk azért, hogy korlátozzák a kulturális előítéletekből fakadó igazságtalanságokat.

ELUTASÍTJUK, hogy az igazságosság kulturálisan meghatározott dolog lehet, vagy azt, hogy az igazságosság azon mércéjét, amit csak a társadalom határoz meg, ugyanazzal a tekintéllyel lehet érvényesíteni, mint azt, ami az Írásból származik. Elutasítjuk továbbá, hogy a keresztyének bármilyen más olyan mércét követve igazságosan élhetnek a világban, ami nem képviseli a tisztesség bibliai elveit. A relativizmus, az igazság vagy az erkölcs társadalmilag meghatározott elvei, vagy az erkölcsiséggel és a gonoszsággal kapcsolatos folyamatosan változó ideák nem teremthetik meg a hiteles igazságosság alapját.

IGEHELYEK: 1MÓZ 18:19; ÉZS 61:8; MIK 6:8; MÁT 5:17-19; RÓM 3:31

XII. Fajok és etnikumok

MEGVALLJUK, hogy Isten az egész emberi fajt egy vérből teremtette. Noha az emberek különféle etnikumokhoz és nemzetiségekhez tartozhatnak, és ilyen alapon különbséget lehet tenni köztük, ontológiailag egyenlők Isten előtt mind a teremtés, mind a megváltás tekintetében. A „faj”, vagy „rassz” nem bibliai kategória, hanem társadalmi konstrukció, amelyet gyakran embercsoportok osztályozására használtak, felsőbbrendűnek vagy alacsonyabb rendűnek bélyegezve őket. Mindaz, ami jó, igaz, becsülendő és csodálatos a különféle etnikumokban és a velük kapcsolatos tapasztalatokban, Isten kegyelmére vezethető vissza, s mint ilyet méltányolnunk kell. Minden bűnös cselekedetet és annak következményét (beleértve az etnikai csoportok közötti, és azok ellen elkövetett gonoszságokat is), mint bűnt meg kell vallani, meg kell bánni, és meg kell tagadni.

ELUTASÍTJUK, hogy a keresztyének faji csoportok szerint elkülönülhetnének egymástól, vagy hogy faji identitásukra a Krisztusban való identitásukkal egyenértékű dologként tekinthetnének, vagy úgy, mintha az előbbrevaló volna a Krisztusban való identitásuknál. Elutasítjuk, hogy a megváltottak közösségében helye lenne bármilyen megosztottságnak emberek különböző csoportjai között (a ki nem mondott felsőbbrendűség érzéstől kezdve a nyílt neheztelésig). Elutasítunk minden olyan tanítást, amely a különféle faji csoportokat arra bátorítja, hogy kiváltságos elnyomóként vagy az elnyomás jogos áldozataiként tekintsenek magukra. Miközben együtt sírunk a sírókkal, elutasítjuk, hogy csupán az azzal kapcsolatos érzéseink, hogy megsértettek vagy elnyomtak, szükségszerűen bizonyítanák is másvalaki bűnös viselkedését, vagy hogy a másik biztosan bűnös lenne az elnyomás és az előítélet vétkében.

IGEHELYEK: JÁN 14:6; APCSEL 4:12; GAL 1:6-9; 1JÁN 4:1-3,10,14,15; 5:1, 6-12

XIII. Kultúra

MEGVALLJUK, hogy egyes kultúrák természetüknél fogva helyesebb előfeltevéseken nyugszanak, mint más kultúrák, mivel az azokban található világnézeteket biblikus alapigazságok formálták. Méltányolni és támogatni kell a kultúra azon elemeit, melyek az isteni kinyilatkoztatást tükrözik. A különféle kultúráknak azonban, amelyekből ki lettünk hívva, mind vannak világias és bűnös jellemzői: ezeket a Krisztus iránti tiszteletből el kell utasítani. Valljuk, hogy akármilyen gonosz befolyásnak is vagyunk kitéve saját kultúránkban, az leküzdhető – és le is kell küzdenünk – a megtérés által, valamint úgy, hogy bibliai igazságokkal vértezzük fel szívünket és elménket.

ELUTASÍTJUK, hogy egyes személyek vagy csoportosulások – akármilyen kultúrában éljenek is, – képtelenek volnának Isten kegyelme által felülemelkedni azokon az erkölcsi és szellemi hiányosságokon, amelyek mindenkori kultúrájuk részét képezik vagy amiket az őket körülvevő kultúra támogat.

IGEHELYEK: RÓM 1:18-32; EF 4:17-24; KOL 3:5-11

XIV. Rasszizmus

MEGVALLJUK, hogy a rasszizmus bűn, melynek gyökere a büszkeség és a rosszindulat. Mindenkinek el kell ítélnie és meg kell tagadnia ezt, és tisztelettel kell tekintenie embertársaira, mint Isten képmásának hordozóira. A rasszizmus bűne alig láthatóan is jelen lehet, de egészen nyíltan is megnyilvánulhat fajgyűlölet vagy faji büszkeség formájában. Az ilyen jellegű előítélet vagy elfogultság szembe megy Isten kinyilatkoztatott akaratával és vét a szeretet királyi törvénye ellen. Valljuk, hogy jóformán minden kultúra, beleértve a sajátunkat is, időnként kitermel olyan törvényeket és rendszereket, amelyek felerősitik a rasszista attitűdöket és elősegítik ilyen irányelvek érvényesülését.

ELUTASÍTJUK, hogy összhangban lenne a bibliai keresztyénséggel, ha mások felé elfogultsággal és előítélettel közeledünk, és ha ez a hozzáállás határozza meg másokkal való bánásmódunkat. Elutasítjuk azt a feltételezést, hogy csak a hatalmi pozícióban lévők lennének hajlamosak a rasszizmus bűnére, vagy hogy adott etnikai csoportba tartozó egyének ne lehetnének rasszisták. Elutasítjuk, hogy a rendszerszintű rasszizmus bármilyen módon összeegyeztethető volna a történelmi evangéliumi meggyőződésekből fakadó alapelvekkel. Elutasítjuk, hogy a Szentírást jogosan fel lehetne használni a mienktől eltérő etnikai háttérrel rendelkezőkkel szembeni előítéletünk, megvetésünk vagy elfogultságunk igazolására. Elutasítjuk, hogy a kortárs evangéliumi mozgalomnak szándékában állna bizonyos etnikai csoportokat felmagasztalni, más csoportokat meg leértékelni. Határozottan elutasítjuk, hogy az egyház élete és boldogulása szempontjából a társadalmi kérdésekről szóló tanítás (vagy a tágabb kultúra átalakítását célul kitűző aktivizmus) ugyanolyan jelentőségű lenne, mint az evangélium hirdetése és a Szentírás magyarázata. A történelem tanúsága szerint ezek hangsúlyeltolódást eredményeznek, és elkerülhetetlenül az evangéliumtól való elhajláshoz vezetnek.

IGEHELYEK: 1MÓZ 1:26-27; 5MÓZ 10:17; APCSEL 10:34; RÓM 2:11; EF 6:9; GAL 3:28; JAK 2:4

 

A teljes nyilatkozatot itt tudod elolvasni.

 

Fordította: Márkus Tamás András, református lelkész és vallástanár; Pálffy Miklós, református ifjúsági vezető, jogász

Forrás: Evangelikál Csoport

Borítókép: Holland tüntető a rasszizmus ellen/Almere/Június 14, 2020. (Photo by Jeroen JUMELET / ANP / AFP)
Szemle
hirdetés

2 hozzászólás

 • Válasz F 2020. 06. 30. 13:54

  A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem…
  .
  Amikor bűnözőhordák térdepeltetik le a rendőröket, és a média teljes támogatásával nyíltan uszítanak a fehérek ellen, és el akarják pusztítani az európai civilizációnak még a nyomait is, és Jézust is eltörölnék, mert túl fehérnek tartják… És nincs aki megvédené a békés többséget, mert annak vezetői vagy agyalágyultak, vagy kilóra meg vannak véve…
  Mindezekkel az eseményekkel kapcsolatban ennyit sikerült kinyögni? Ennyi lenne az Egyház hozzáfűznivalója a saját halálos ítéletéhez? Ez aztán a bátorság!

 • Válasz Ben 2020. 07. 01. 12:12

  Jól látom, hogy még mindig vannak, akik ezt az amerikai cirkuszt a rasszizmus elleni harcnak gondolják? Szeretnélek kijózanítani, ez már régen nem arról szól, hogy ilyen- vagy amolyan nemzet, rassz védelmében tüntetnek, a józan észnek ellentmondó követeléseket támasztanak, bizonyos szavakat diszkriminatívnak titulálnak, régi klasszikus filmekbe, szinkronhangokba, kulturális értékekbe kötnek bele, töröltetnek-, tiltatnak be, és kérdőjelezik meg MONDVNÁN, ez a rasszizmus elleni szól. Egy nagy lócitromot.
  Aki eddig is rendelkezett józan ésszel, tudhatta, hogy intelligens, értékrenddel bíró ember nem rasszista. A rasszizmus bizonyítottan alacsonyabb IQ-jú emberekre jellemző. Az általánosítás meg úgyszintén gondolkodni, szélsőségektől elvonatkoztatni nem tudó beszűkült emberekre . Ebben a “harc”-ban jelenleg a mozgalmak éllovasai általánosítanak, és bélyegzik meg a fehéreket. A fehérek pedig mint az ijedt nyulak, minden megnyilvánulásukban attól félnek, ha netán felszólalniuk kéne, nehogy megsértsék ezekért a “csupa jó eszmékért” harcoló tábort. A rasszizmus elítélendő. Pont. A bűnözés szintén: vajon ha van kér csoport: bűnözők és tisztességesek, vagy viselkedni tudók és nem tudók, és egyik csoportban több az afroamerikai, vagy közeli példa: a roma, és a statisztika kimutatja, hogy a bűnözői, viselkedni nem tudó csoportban több van belőlük, akkor én érezzem magam a nyilvánvaló dolgok miatt? A fehér ember hibája, hogy a hupilila, unikornis, hűtőszekrény, nemtelen, meleg -vagy sorolhatnám reggelig- ember mentalitásával gond van? Miért van az, hogy bárki aki felszólal ezen mozgalmak ellen, egyből azt érzi mentegetőznie kell? Pontosan azért mert ez a mozgalom olyannyira túlzásokba esett már, hogy ha nem kapunk idejében észhez, a tisztességes békében élni akaró keresztény (akár nemkeresztény) emberek bajban lesznek, és itt nem csak egy-két mozgalom van a háttérben, akárcsak az LMBTQ, feminista, abortuszpárti törekvések, mind-mind ugyanabból a forrásból származnak, mint most ezek. Távol álljék tőlem a félelemkeltés, de (amiért írok is, hogy hozzátegyek a cikkhez) vannak olyan “meglátások”, amerikai keresztények “víziók”, amelyek baljós időket “jósolnak” Amerikában, ami főleg ősszel kezdődően lesz megfigyelhető – talán össze is függ a választással. Ebben a témában nem nyilatkozom tovább (én már minden keresztény forrást megkérdőjelezek), és nem támasztom alá, ezek hiteles “próféciák, avagy sem”. Beteljesülésüknél saját szemünkkel látjuk majd igazak voltak-e. De ha igaz lesz… aggodalomra ad már most okot, hogy akik eddig ezeket a rasszista tüntetéseket félvállról vették, azok jó ha elkezdenek Trump kormányzásáért imádkozni. Vedd észre, hogy ezek a mozgalmak: BLM, Antifa, stb. véső soron azokat az értékeket akarják majd romba dönteni (már most), amelyeken a kereszténység nyugszik? Először csak afroamerikai Jézus, aztán női Jézus, aztán majd egész odáig is elmerészkednek, hogy a zsidó-vallás alapjait is megkérdőjelezzék, ez hagyján, eljön az idő mikor majd nyilvánvalóvá válik ki ellen is folyik ez a harc. Akinek van szeme, az már most látja.
  Ha globálisan nézzük, akkor nem lehet a politikától elvonatkoztatni. Trump talán ez egyik legnagyobb vezető jelenleg, aki a keresztény értékek védelmében tesz lépéseket kormányzása óta. Család- és életvédő politikát folytat, mindezt úgy, hogy tudatosan kedvez a kereszténységnek. Ezt jó, hogy tudják mindazok, akik eddig a divatossá vált Trump-köpködő gúnyolódók, mocskolódók birkaeffektusában éltek, akik maguk sem tudták miért csak szidták Trumpot, mert mainstreamé vált. Fel lehet tenni a kérdés, miért is ekkora szálka az az ember jelenleg a politikában, és a világ vezetői között? Azt hiszed az anikrisztusi korszak az olyan messze van már? Azt hiszed a Biblia mesekönyv? Amikor eltűnnek a színtérről azok a vezetők, amelyek keresztény értékeket védenek, képviselnek, nyugodtan elkezdhetünk készülni “a nem túl nyugis napokra”, szándékosan nem azt írtam, h “elkezdhetünk félni”, mert félnie nem kell, se nem szabad. De látni kell! Látni, és feltenni a kérdést. Vannak még olyan keresztények akik azt gondolják ez a vírus, aminek adtunk egy hangzatos nevet, tudatos hisztérialégkört kreálva mögé, csak a semmiből jött? Akik nem vették figyelembe melyik ország is kísérletezett vele, és szándékosan nem írok tovább olyat amivel esetleg megbotránkoztatnék “mélyszkeptikus struccokat”. Aki nem dugta homokba a fejét és kutatott, az láthatta, tulajdonképpen ez a vírus pont azt az atmoszférát teremtette meg Amerikában, amibe került. Persze, a véletlen műve, mondhatják egyesek (legyen igazuk). Véletlenek nincsenek – szerintem. Isten irányítása, és megengedő terve szerint történik minden. A véletlen lenne az is, hogy idén kezdték meg az 5G hálózatok bevezetését? Most még gúnyolódunk azokon, akik ellenvéleményt fogalmaznak meg az 5G-ről, de csak pár év kell, amikor azok szeme is kinyílik akik eddig csak nevettek. Most bélyegakasztgató emberkék jönnek és mutogatnak azokra, akik a veszélyekre hívják fel a figyelmet, mondván “összeesküvéselmélethívő”, “konteós”, lerázván magukról a felelősséget és az elgondolkodás folyamatát. Ha szerencsénk van minél később látjuk majd meg ezek összefonódását. Amit most tehetünk, hogy nem állunk be ezekbe az álszent eszmékért törtető mozgalmakba, és tudatosan ellene megyünk az idiotizmusnak, és a józan gondolkodást mellőző követeléseiknek, és elgondolkozunk azon amit látunk Amerikában, például normális-e, hogy egy hétvégén több mint 100 embert lőnek le egy városban, nevezetesen Chicago-ban, de elég akármelyik híroldalt megnyitni és elénk tárul a káosz képe.
  Ha ezek így folytatódnak, higgyétek el, amit fentebb írtam, azok reális alapot nyernek a beteljesülésükben. Részletezhetném, de félő, hogy sokan el sem hinnék, amit leírok. Elég ennyit tudni róla: igen sötét jövőt vizionálnak bizonyos keresztények. Hitelesek, avagy sem? Ezt sem én, sem te nem tudod jelenleg eldönteni, de a jelek beszélnek, és én azért írok, hogy ne vegyük félvállról az amerikai eseményeket, mert a szele már ideért, és ha Amerikában eluralkodik a “pokol”, csak idő kérdése és itt is el fog. Az események felgyorsulása valamilyen szinten tőlünk is függ, például meddig tudjuk a kegyelem idejét élvezni, képesek vagyunk-e imádkozni azokért, akik támadás alatt vannak, jelen esetben Trump-ért, hogy Isten adjon neki bölcsességet, erőt a sátáni erőktől fűtött mozgalmak ellen. Nekem ennyi lenne a kérésem. Köszönöm.