2022. 03. 28.

10 nő a Bibliában, akiken keresztül Isten megváltoztatta a történelmet

Isten sok nőnek szánt fontos szerepet, ők olyan bátor lépéseket tettek, amelyek megváltoztatták a történelem menetét. Így volt ez az Ószövetségben, az Újszövetségben, és így van ma is. Íme 10 nő a Bibliából, akiknek a története jelentős, és bárki számára inspiráló lehet.

  1. Debóra

Ő buzdította fel Bárák királyt, hogy a nép erőit összefogva az Izraelt régóta nyomorgató kánaánita Sisera ellen támadjon. Mivel a király habozott, és azt kérte, Debóra is tartson vele, a prófétanő megjósolta, hogy győzni fog ugyan, de mivel asszony segítségét kérte, az Úr elveszi tőle a diadal örömének egy részét, mert az ellenséges vezért nem az ő keze, hanem egy asszonyé teríti le. 

„Abban az időben Debóra prófétanő, Lappídót felesége volt a bíró Izráelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Rámá és Bétel között, Efraim hegyvidékén, ide jártak fel hozzá Izráel fiai, hogy ítéletet hozzon. (…) Akkor ezt mondta Debóra Báráknak: Támadj, mert ezen a napon kezedbe adja az ÚR Siserát! Az Úr vonul előtted!” (Bírák könyve 4)

  1. Ráháb

Ráháb hitének köszönhetően ő és családja is megmenekült és Izráel népébe olvadt, maga Ráháb pedig Jézus családfájának részesévé vált.

„A két férfinak pedig, akik kikémlelték azt a földet, ezt mondta Józsué: Menjetek be annak a parázna nőnek a házába, és hozzátok ki onnan őt és minden hozzátartozóját, ahogyan megesküdtetek neki! Bementek tehát az ifjú kémek, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és minden hozzátartozóját. Kihozták egész nemzetségét, és elhelyezték őket Izráel táborán kívül. A várost pedig mindenestül fölperzselték. Csak az ezüstöt és az aranyat meg a réz- és vastárgyakat tették az Úr házának a kincstárába. A parázna Ráhábot, apja háza népét és minden hozzátartozóját azonban életben hagyta Józsué.” (Józsué 6:22-25.)

 

  1. Hanna

Hanna az ige szerint meddő volt, de kitartóan imádkozott az Úrhoz, akinek hála végül fiút szült: Sámuelt. 

Volt egy Ramatajimba való ember, egy cufita, Efraim hegyéről. Elkanának hívták, s Jerochám fia volt, Elihu fiáé, aki az efratita Cuf fiának, Tochunak volt a fia. Két felesége volt, az egyiket Hannának hívták, a másikat Peninnának. Peninnának voltak gyermekei, Hannának azonban nem volt gyermeke. (…) Hanna elkeseredettségében az Úrhoz könyörgött, és nagyon sírt. Fogadalmat tett, és így szólt: „Seregek Ura, ha tekintetbe veszed szolgálód nyomorúságát és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálódról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem. (…) Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki.” (1Sámuel)

 

  1. Anna

Egy özvegy prófétanő, aki példát mutat nekünk a böjtben és imában való kitartásban. 84 éves korában boldog tanúja lehetett, hogy szülei bemutatják a gyermek Jézust.

„Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Ásér törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.” (Luk. 2:36-28)

 

  1. Mária

Máriát senkinek nem kell bemutatni, őt választotta ki Isten arra, hogy a Messiás anyja legyen. 

„A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. (…) Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.” (Luk. 1:26-38)

  1. Fébé

Pál apostol a levelében felhívja a figyelmet Fébére, aki nemcsak szolgál a gyülekezetben, de sokak pártfogója is, egyfajta mentor szerepet látott el. 

„Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkhreai gyülekezet szolgálója: fogadjátok be őt az Úrban a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is.” (Róm. 16:1)

 

  1. Eszter

Eszter példája mindenki számára inspiráló lehet. Amikor Ahasvérus király eltaszította feleségét, s birodalma legszebb lányai közül akart új asszonyt választani, Eszter is a jelöltek közé állt. A király igen megkedvelte Esztert, és királynévá választotta őt. Amikor Eszter megtudta Mardókeustól, hogy a király főembere, Hámán a zsidók kiirtását tervezi, felfedte ura előtt az ármányos tervet. Ahasvérus Hámánt kivégeztette, és törvénybe foglalta, hogy a zsidók megvédhetik magukat. Ennek a fordulatnak az ünnepe a Purim, amelyet a zsidóság már 2500 éve ünnepel.

„És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert; minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet hirdetett, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott.” (Eszter könyve 2)

 

  1. Jáel

A kénita pásztorfejedelem, Héber felesége. A tábor-hegyi vesztett csatából menekülő Siserát befogadta sátrába, inni adott neki, betakarta és megígérte, hogy titokban tartja búvóhelyét. Amint a kimerült vezér elaludt, az asszony egy sátorcöveket vert át halántékán. Ezzel teljesedett be Debóra próféciája. 

„Jáel, Héber felesége fogott egy sátorcöveket, a kezébe meg vett egy kalapácsot, csendesen mellé osont, a cöveket a halántékába verte, úgyhogy odaszegezte a földhöz. A fáradtságtól ugyanis mélyen aludt. Így halt meg.” (Bírák könyve 4)

 

  1. Abigél

Dávid meg akarja ölni Nábált, ám Abigél – akit a Biblia bölcs asszonynak nevez – visszatartja a gyilkosságtól Dávidot. Később Dávid feleségül veszi őt. 

„Dávid ezt válaszolta Abigailnak: „Legyen áldott az Úr, Izrael Istene, hogy ma utamba küldött. S legyen áldott okosságod, s légy áldott te magad is, mivel ma megóvtál attól, hogy vérnek vétkét vegyem magamra, és saját kezemmel szolgáltassak magamnak igazságot. (…) Ezután Dávid elküldött és megkérte Abigailt, hogy legyen a felesége.” (1Sámuel 25)

 

  1. Nimfa

Laodiceai keresztyén, az egyik házigyülekezet vezetője – nőként ez kimondottan ritkaság volt akkoriban. 

„Köszöntsétek a laodíceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet.” (Kol 4:15)

Borítókép - Fotó: Maksim Prochan | Dreamstime.com
Blog
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás