2022. 01. 30.

Miért higgy Istenben?

Istenben bízni kihívást jelenthet, különösen akkor, ha a körülmények rosszabbodni kezdenek, vagy úgy tűnik, hogy nem reagál olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk. Ennek ellenére Ő megbízható.  Amikor azon elmélkedünk, hogy miért bízhatunk Istenben, olyan lélekemelő gyakorlatba kezdünk, amely vigaszt és békét tud nyújtani minden nehéznek tűnő életszituációban.

  1. Isten teremtett mindent

A Biblia egy biztató emlékeztetővel nyitja meg azon okok sorát, amelyek miatt Istenbe vethetjük bizalmunkat. Ő teremtett mindent:

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” (1Mózes 1;1)

„Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.” (János 1;3)

hirdetés

„Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent.” (Róma 1;20-21)

Mivel Isten teremtett mindent, vigasztalódhatunk azzal a tudattal, hogy tudja, hogyan működik a földi élet, és az irányítása alatt tartja a dolgokat. Teremtőnket semmi sem éri váratlanul vagy véletlenül; ezért bízhatunk az Ő képességeiben.

  1. Isten előtt semmi sem lehetetlen

Egy másik ok arra, hogy bízzunk Istenben, az az, hogy semmi sem túl bonyolult számára. 

„Ó, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen.” (Jeremiás 32;17)

„Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: » Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.«” (Máté 19;26)

Ha a körülmények reménytelennek tűnnek, bízhatunk abban, aki a világ összes csodáját teremtette. Elgondolkodhatunk, milyen csodálatos dolog az, hogy ugyanaz az Isten, aki az óceánokat, galaxisokat, hegyeket teremtette, rád nézett és azt gondolta, a világnak szüksége van egy olyan emberre, mint te!

  1. Minden hatalom Istené

Bízhatunk Istenben, mert Ő hatalmas. Nincs az övénél nagyobb hatalom. Ez a bibliai szakasz dicsőségesen mutatja be Isten hatalmának nagyságát:

„Északot feszíti az üresség fölé, és a semmi fölé a földet függeszti. Ő sűríti össze a vizet felhőkbe, s nem szakad le alattuk az ég boltozata. Ő az, aki elfödi a telihold arcát, felhőtakaróját fölé borítja. A vizek színe fölé egy kört rajzol, ott, hol a sötétség a fénnyel határos. Az ég oszlopai inogni kezdenek, reszketnek korholó szavától. Ereje fölkorbácsolja a tengert, bölcsessége Rahab fölé kerekedik. Hogyha rálehel, újra ragyog az ég, és a fürge sárkányt átdöfi a keze. De ez mind csak szegélye útjának, suttogó szavakat hallottunk csak tőle! Eget rázó tetteit ki tudja felfogni?” (Jób 26;7-14)

Bízhatunk abban, akinek ereje páratlan. Ami azt illeti, a Korinthusbeliekhez írt II. levél 12:9. fejezete rávilágít arra, hogy Isten ereje a mi gyengeségünkben működik a legjobban. Ahol mi gyengék vagyunk, ott Ő erős. Micsoda ok arra, hogy bízzunk Istenben!

  1. Istennek terve van

Bízhatunk Istenben, mert mindannyiunkkal már kezdettől fogva tervei voltak.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29;11)

 „Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.” (Példabeszédek 19;21)

„Hanem hirdetjük, amint meg van írva: »Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.«” (1Korinthus 2;9)

Istennek nem véletlen vagy középszerű tervei vannak a mi életünkkel kapcsolatban. Elképzelései túlmutatnak azon, amit természetes elménk fel tud fogni. Bízhatunk benne, hogy életünk minden gondosan kidolgozott ötletét a megfelelő helyen és a megfelelő időben teljesíti. Még akkor is, ha nehezen értjük meg, mi történik körülöttünk, biztosak lehetünk az életünkre vonatkozó terveiben.

  1. Isten megtartja szavát

Isten szüntelen őszintesége megbízhatóvá teszi Őt. Hajlamosak vagyunk megbízni azokban az emberekben, akiknek a szavában hiszünk, igaz? Nos, Isten mindig megtartja szavát.

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézsaiás 55;10-11)

„Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.” (Zsidók 6; 18-20)

Végül Mózes  I. könyvének 1. fejezetében a Szentírás kiemeli, hogy Isten azt mondta: „Legyen!”, és lett. Isten szavai igazak; ezért megingathatatlan bizalmunkat Belé helyezhetjük, hogy pontosan azt tegye, amit ígér. 

  1. Isten mindent tud rólunk

Senki sem ismer minket jobban, mint Mennyei Atyánk.  Ő jobban tisztában van tulajdonságainkkal, mint mi, saját magunk. 

„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.” (Jeremiás 1;5)

„Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.” (Zsoltárok 139;16)

Bízhatunk abban, aki mindent tud rólunk, mert Ő irányítja utunkat, amikor bizonytalanok vagyunk, hogy merre induljunk el. Ismeri minden gondolatunkat, indítékunkat, kudarcunkat, hibánkat, mégis úgy dönt, hogy szeret minket és gondoskodik rólunk.

  1. Isten értünk van

Ellentétben azzal, hogy az élet néha milyen nehézzé válhat, Isten mindig a mi oldalunkon áll. Lehet, hogy mások elhagynak vagy cserbenhagynak minket, de Isten ezt sosem tenné meg velünk, ezért bízhatunk Benne.

„Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.” (Zsoltárok 118;6-7)

„Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8;31)

Ezek a részek gyönyörű emlékeztetők arra, hogy a győztes csapatban vagyunk Istennel, a legnagyobb szurkolónkkal. Az Úr számunkra nagyobb minden nehézségnél, megpróbáltatásnál vagy szituációnál, amely problémákat szülhet. Amikor Istenben bízunk, nem kell félnünk.

  1. Isten mindent a javunkra fordít 

Végül pedig bízhatunk Istenben, mert életünk zűrzavaraitól vagy hibáitól függetlenül megígéri, hogy minden ilyen helyzetet a javunkra fordít.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8;28)

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.” (1Mózes 50;20)

Bármennyire is fájdalmasak az átélt élményeink, bízhatunk abban, hogy Isten a mi szenvedésünket a növekedésünkre és az Ő dicsőségére használja fel.  Életünk hullámvölgyein keresztül bízhatunk Benne.

„De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.” (Jeremiás 17;7-8)

Bízhatunk Istenben, mert szerető Atyánk, hatalmas Teremtőnk és Megváltónk hű marad szavához. 

Forrás: iBelieve

Ujhelyi Dóra

Idézet Szemle
hirdetés

Még nem érkezett hozzászólás